Theses 

Československo-sovětské vztahy 1935 - 1938 – Bc. Kateřina Kadaňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Kadaňková

Bakalářská práce

Československo-sovětské vztahy 1935 - 1938

Czechoslovak-Soviet Relations 1935 - 1938

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzájemných vztahů mezi Československou první republikou a Sovětským svazem. Práce je ohraničena časovým rozmezím od roku 1935, kdy byla uzavřená československo-sovětská smlouva, do září roku 1938, kdy Československo muselo kapitulovat a přistoupit na diktát Mnichovské dohody. Práce se v úvodní části věnuje nástinu hlavních rysů československé zahraniční politiky a představení historického kontextu vývoje vzájemných vztahů. Hlavní část práce pak spočívá v deskripci vzájemných vztahů v politické, vojenské i ekonomické oblasti. Cílem práce je nejen pochopení dynamiky vzájemných vztahů, ale především analýza vnějších i vnitřních vlivů působících na bilaterální vztahy ve zmiňovaném období. V závěrečné části práce je pak proveden rozbor dosažených poznatků ve snaze odpovědět na otázku, zda vzájemné vztahy musely nutně vyústit přijetím Mnichovské dohody.

Abstract: This Bachelor thesis deals with the issue of mutual relations between The First Czechoslovak Republic and The Soviet Union. It is limited by the time span since 1935, when the Czechoslovak-Soviet Treaty of Alliance between two countries was concluded, till September 1938, when Czechoslovakia had to capitulate and accept the Munich Agreement. The introductory part focuses on the main features of Czechoslovak foreign policy and the presentation of the historical context of the development of mutual relations. The main part of the thesis consist of description of mutual relations in the political, military and economic spheres. The aim of the thesis is not only to understand the dynamics of mutual relations, but also to analyze the external and internal influences acting on bilateral relations in the mentioned period. The final section is an analysis of the achieved knowledge to answer the question whether relations had necessarily result in the adoption of the Munich Agreement.

Klíčová slova: The Soviet Union, Czechoslovak-Soviet Relations, Czechoslovak-Soviet Treaty of Alliance, „The Great Terror“, The Munich Agreement Sovětský svaz, československo-sovětské vztahy, Československo, československo-sovětská smlouva z roku 1935, „Velký teror“, Mnichovská dohoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Zimmermanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 08:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz