Theses 

Informační gramotnost studentů uměleckých vysokých škol v České republice: případová studie Janáčkovy akademie múzických umění – Bc. Iva Kašpárková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iva Kašpárková

Bakalářská práce

Informační gramotnost studentů uměleckých vysokých škol v České republice: případová studie Janáčkovy akademie múzických umění

Information Literacy of Art Colleges Students In the Czech Republic: A Case Study of Janáček Academy of Music and Performing Arts

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem informační gramotnosti studentů se zaměřením na umělecké vysoké školy. V teoretické části je popsán pojem informační gramotnost, problematika informační gramotnosti prostředí České republiky a formy přístupů k informačnímu vzdělávání v knihovnách uměleckých škol. Bakalářská práce je případovou studií Janáčkovy akademie múzických umění. Součástí praktické části je výzkum provedený na této škole prostřednictvím rozhovorů a dotazníkového šetření. Cílem práce je prozkoumat informační vzdělávání v prostředí Janáčkovy akademie a předložit výsledky o stavu informační gramotnosti jejích studentů, které mohou být podnětné pro školu i pro její knihovnu, jako místo určené k zabezpečení informačních sužeb.

Abstract: The bacherol thesis deal with the topic of information literacy of students focusing on art colleges. There is information literacy term described in the theoretical part of the bachelor thesis along with the situation of information literacy in the Czech Republic and various approaches to the information education in the libraries of art schools.The bachelor thesis is a case study of Janáček Academy of Performing Arts.Part of the practical part is research conducted at this school through interviews and surveys.The aim of the thesis is to study information education in the Janáček Academy and to present the results of the information literacy of its students, which may be stimulating for the school and its library, as the place intend to provide information services.

Klíčová slova: informační gramotnost, informační vzdělávání, umělecké vysoké školy, Janáčkova akademie múzických umění, vysokoškolské knihovny, případová studie, information literacy, information education, art universities, Janáček Academy of Music and Performing Arts, academic libraries, case study

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:39, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz