Tereza Valová

Bachelor's thesis

Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu

Preparation and characterization of g-C3N4 a BiVO4 based nanocomposite for photocatalysis
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací nanostruktur grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro rozklad azobarviva kyselá oranž 7 (Acid Orange 7, AO7). Nanokompozity byly připraveny a následně podrobeny charakterizacím pomocí metod, jako jsou transmisní elektronová mikroskopie, fyzisorpce, rentgenová difrakce, infračervená spektroskopie, UV-Vis difúzně reflexní spektroskopie, luminiscenční spektroskopie …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the preparation and characterization of nanostructures graphitic C3N4 and BiVO4 for decomposition of azo dye Acid Orange 7. Nanocomposites were prepared and subsequently subjected to characterization by methods, such as transmission electron microscopy, physisorption, X-ray diffraction, infrared spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, luminescence spectroscopy, Raman spectroscopy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Petr Praus
  • Reader: Vlastimil Matějka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bachelor programme / field:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí