Erika Janoštíková

Master's thesis

Posouzení vhodnosti použití termoplastového odpadu na kvalitní regranuláty

The Assessment of the Appropriateness of the Use of Thermoplastic Waste into Quality Regranulates
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou recyklace termoplastového odpadu a jeho následného použití na regranulát. Podává informace o chemických a fyzikálních vlastnostech plastů, o výrobě, sběru a využití. Poukazuje, na co všechno ho lze využít. Práce je zaměřena na regranulát a dává přehled, jak je možné termoplastový odpad upravit, zpracovat a přepracovat pro výrobu kvalitního regranulátu. V práci jsou porovnávány …viac
Abstract:
The work deals with the thermal recycling of plastic waste and its subsequent use to granulate. Provides information on the chemical and physical properties of plastics production, collection and recovery. He points to what it can be used. The work is focused on the granulate and gives an overview of how it is possible to modify thermoplastic scrap, and rework process for production of quality regrind …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava