Bc. Eva Kramplová

Master's thesis

Soudní a mimosoudní řešení sporů ve věcech péče o nezletilé

Judicial and alternative dispute resolution in matters of the child custody
Abstract:
Diplomová práce zohledňuje ve svém obsahu soudní řízení, při kterém soud rozhoduje o svěření nezletilých v souvislosti s rozvratem a následným rozvodem manželství rodičů. Zabývá se tedy úpravou poměrů rodičů k dítěti vždy v době po rozvodu manželství či příležitostně po rozchodu partnerů, brání-li jim nějaké nevyřešené překážky v uzavření dohody ohledně péče o dítě. De lege lata je prostor v práci …more
Abstract:
The thesis takes into account in its content the court proceedings in which the court decides on the custody of minors in connection with the breakdown and subsequent divorce of the parents' marriage. It therefore deals with the adjustment of the parents' relationship to the child always in the period after the dissolution of the marriage or occasionally after the separation of the partners, if any …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2022
  • Supervisor: JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Smolíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CEVRO Institut