Jakub Ptoszek

Bakalářská práce

Návrh zařízení pro sledování hladiny paliva v podavači do kroužkového mlýna

The Design of Monitoring the Fuel Level in the Feeder into the Ring Mill
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanického zařízení pro sledování hladiny paliva ve skříni podavače surového uhlí v elektrárně Dětmarovice. Nejprve je stručně popsáno kotelní zařízení elektrárny Dětmarovice od samotného objektu kotelny až po kotel PG 650 t.h-1. V další části jsou popsána samotná zařízení mlýnice od zásobníku surového uhlí, přes uhelný mlýn až k uhelným hořákům. V návrhové části …více
Abstract:
The bachelor thesis looks into the design of mechanical device for the monitoring of the fuel level in the case of feeder of raw coal, located in power plant Dětmarovice. The first part of my thesis is brief description of the boilers of Dětmarovice power plant, ranging from the boiler room to the boiler PG 650 t.h-1. Second part describes particular devices of the mill, ranging from raw coal buffer …více
 

Klíčová slova

podavač uhlí mlýn kroužkový

Keywords

feeder coal mill ring
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Zbyszek Szeliga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení

Práce na příbuzné téma