Michal Dědek

Bachelor's thesis

Analysis of Personalised Content in E-Commerce

Analysis of Personalised Content in E-Commerce
Abstract:
Způsob, jakým je dnes internet využíván se podstatně změnil od začátku jeho používání a revoluce elektronické komerce. Moderní technologie poskytly výkonný nástroj pro implementaci osobního (one-to-one) marketingu do praxe s mimořádnou přesností za dosažitelné náklady. Cílem této práce je popsat hlavní aspekty personalizace v českém prostředí e-commerce. Prvně je popsána role elektronické komerce jako …more
Abstract:
The way in how the World-Wide-Web is used has significantly changed since the beginning of electronic commerce revolution. Modern technologies provided powerful instrument for implementation of one-to-one marketing into practice with exceptional accuracy for reasonable price. The aim of this study is to describe main aspects of personalisation for e-commerce in the Czech Republic. Firstly, the role …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: Milena Tvrdíková
  • Reader: Tomáš Podoba

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava