Bc. Michal Nový, Ph.D.

Master's thesis

Volební účast a její determinanty v demokratické Evropě

Voter turnout and its determinants in democratic Europe
Abstract:
Tato diplomová práce si klade dvě otázky: „Jaká je aktuální míra volební participace ve starých a nových evropských demokraciích?“ a „Jaké determinanty ovlivňují volební účast v těchto dvou evropských regionech?“. První popisná část tak představí vývoj volební účasti a kontext voleb ve sledovaných zemích. Druhá explanační část práce bude testovat dvě makroteorie vysvětlující volební účast, teorii modernizace …more
Abstract:
This thesis points out two questions: "How is current voter turnout in old and new european democracies?" and "Which determinants influence turnout in these two european regions?". The first descriptive part introduces the development of turnout and context of elections in observed countries. The second explanatory part will test two macro-theories which explain voter turnout, societal modernization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Vráblíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií