Tomáš Pospíšil

Master's thesis

Způsob provádění inženýrsko-geologického průzkumu pro velké tunelové stavby průzkumnou štolou a zkušenosti z provádění tohoto průzkumu na průzkumné štole Radlická v lokalitě Prahy 5

Method of Implementation of Engineering-geological Survey for Large Tunnels Exploration Gallery and Experiences from the Implementation of this Survey in the Exploration Gallery Radlická in Prague 5
Anotácia:
Inženýrsko-geologický průzkum pomocí průzkumné štoly je nedílnou součástí průzkumu rozsáhlých tunelových staveb. Zejména při složitých geologických poměrech, v zastavěném území, či velkou mocností nadloží. Pomocí průzkumné štoly zjišťujeme informace přímo v zájmovém území budoucí realizace tunelu. Umožňuje nám odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky, provádění zkoušek přímo ve štole, mnohá měření …viac
Abstract:
Engineering-geological Survey by exploratory gallery is an integral part of a survey of large tunnels. It's especially important in localities with complicate geological conditions, in the built-up areas or in areas with large thickness of overburden. Through exploratory gallery we get information direct at the place of future tunnel's realization. It allows us to carry out many tests and measurements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedúci: Hynek Lahuta
  • Oponent: Jan Panuška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / odbor:
Stavební inženýrství / Geotechnika