Zhigang Xu

Bakalářská práce

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na provedení finanční analýzy vybraného podniku prostřednictvím konkrétních metod finanční analýzy v období 2012-2016. Situace podniku je vyhodnocena také prostřednictvím pyramidálního rozkladu rentability vlastního kapitálu a analýzy odchylek. V závěru je provedeno posouzení vývoje konkrétní společnosti.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze financial condition of seleted company,using the selected financial analysis methods and pyramidal decomposition of return of equity during period 2012 to 2016.This thesis is made a conclusion about the results,including giving an advise to the company,and evaluating whether the company is worthy investing.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava