Theses 

Situační analýza - důležitý krok pro tvorbu strategie – Bc. Marek Oubrecht

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Oubrecht

Diplomová práce

Situační analýza - důležitý krok pro tvorbu strategie

Situation analysis - an important step for creating marketing strategies

Anotace: Diplomová práce na téma Situační analýza - důležitý krok pro tvorbu strategie. V práci je vytvořena situační analýza , která zkoumá dílčí faktory ke vzniku nového projektu. Novým projektem se rozumí vzniku atraktivního způsobu kempování v České republice. Náplní práce je charakterizovat prostředí, které působí na firmu. Zanalyzovat destinaci cestovního ruchu, konkurenci, potencionálního zákazníka, odhad nákladů a vytvoření marketingového a komunikačního mixu. Důležitou částí práce je SWOT analýza a její vyhodnocení. Cílem práce je vytvoření marketingové strategie. Na základě výzkumu byly zanalyzovány jednotlivé kroky, s možností aplikace do praxe. Pro potřeby práce byla zvolena metoda desk-research s následnou implementací na jednotlivé matice.

Abstract: Master´s thesis on the topic of Situation Analysis – Important Step for Creating The Strategy. In the thesis there is created a situation analysis which analyzes particular factors for creating a new project. By the term new project it is meant creating an attractive way of camping in the Czech Republic. The content of the thesis consists of characterizing the environment which affects the company, analyzing the tourist destination, competition, potential customer, cost analysis and creating marketing and communication mix. SWOT analysis and its evaluation is an important part of the thesis. Creating a marketing strategy is the purpose of the thesis. Single steps were analyzed based on the research with possibility of applying the results into real life. For thesis´ purposes the desk-research methodology was chosen with consecutive implementation at particular matrix.

Klíčová slova: situační analýza, marketingový mix, strategie, SWOT analýza, marketing, kempování, situation analysis, marketing mix, strategy, SWOT analysis, camping.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz