Theses 

SAX PHP XML Parser – Jakub Matuš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jakub Matuš

Master's thesis

SAX PHP XML Parser

SAX PHP XML Parser

Abstract: Cílem práce je najít ideální řešení pro zpracování obsáhlých XML souboru s relativně složitou strukturou v jazyku PHP. Obsahem práce je vytvoření parseru, který bude přistupovat k XML efektivně jak z hlediska času zpracování, tak z hlediska náročnosti na paměť a celkového zatížení hardware. Poslední částí práce je porovnání s již vytvořenými přístupy k XML jako jsou DOM či SimpleXML a tím tedy celkově zhodnotit práci s XML v jazyku PHP.

Abstract: The aim is to find the ideal solution for handling large-scale XML file with a relatively complex structure in PHP. The research work is to create a parser that will access the XML as efficiently in terms of processing time, so both in terms of memory and the overall burden of hardware. The last section is compared with the already developed approaches to XML such as DOM or SimpleXML and therefore to assess the overall work with XML in PHP.

Keywords: PHP, XML, SAX, DOM, SimpleXML, XML Schéma, webové služby, internetové aplikace

Keywords: PHP, XML, SAX, DOM, SimpleXML, XML Scheme, web services, internet applications

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Zbyněk Strnad
  • Reader: Michal Krátký

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz