Theses 

SAX PHP XML Parser – Jakub Matuš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Jakub Matuš

Master's thesis

SAX PHP XML Parser

SAX PHP XML Parser

Anotácia: Cílem práce je najít ideální řešení pro zpracování obsáhlých XML souboru s relativně složitou strukturou v jazyku PHP. Obsahem práce je vytvoření parseru, který bude přistupovat k XML efektivně jak z hlediska času zpracování, tak z hlediska náročnosti na paměť a celkového zatížení hardware. Poslední částí práce je porovnání s již vytvořenými přístupy k XML jako jsou DOM či SimpleXML a tím tedy celkově zhodnotit práci s XML v jazyku PHP.

Abstract: The aim is to find the ideal solution for handling large-scale XML file with a relatively complex structure in PHP. The research work is to create a parser that will access the XML as efficiently in terms of processing time, so both in terms of memory and the overall burden of hardware. The last section is compared with the already developed approaches to XML such as DOM or SimpleXML and therefore to assess the overall work with XML in PHP.

Kľúčové slová: PHP, XML, SAX, DOM, SimpleXML, XML Schéma, webové služby, internetové aplikace

Keywords: PHP, XML, SAX, DOM, SimpleXML, XML Scheme, web services, internet applications

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedúci: Zbyněk Strnad
  • Oponent: Michal Krátký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 07:21, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz