Theses 

Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických – Tereza PERGLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Tereza PERGLOVÁ

Bakalářská práce

Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických

Specifics of children with epilepsy in the educational process in the practical elementary school

Anotace: Bakalářskou práci s názvem Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických jsem v teoretické části rozdělila na tři hlavní kapitoly. V první kapitole uvádím definici základní charakteristiky epilepsie, etiologii a diagnostiku epilepsie, klasifikaci epileptických záchvatů a také léčbu a terapii epilepsie. Ve druhé kapitole se věnuji oblasti vzdělávání žáků s epilepsií. Uvádím zde legislativu umožňující vzdělávání, systém poradenství pro žáky s epilepsií, RVP a vzdělávací plán žáků na ZŠ praktické. Poslední část, třetí kapitola je zaměřena na faktory ovlivňující proces vzdělávání žáků s epilepsií. Životní situace lidí s epilepsií jsou v naší společnosti stále velmi obtížné. Především škola by se měla pokusit o vytvoření vhodných podmínek a dávat dětem s epilepsií větší šance ve vzdělání a v životě. U dětí školního věku má obzvlášť velký vliv na jejich život a vzdělávání hlavně jejich rodina a škola. Mělo by se stát normálním, že děti s epilepsií mají právo společně se vzdělávat a učit s dětmi ostatními. Pedagogové by měli na žáka s epilepsií pohlížet jako na celistvou osobnost. Cílem práce je zjistit limity vzdělávání žáků s epilepsií ve školním prostředí, dále zjistit limity žáků s epilepsií ve volnočasových aktivitách a posledním cílem je zjistit informovanost pedagogů ve vztahu k epilepsii v edukačním procesu. Pro kvalitativní výzkum jsem zvolila techniku rozhovorů, které jsem prováděla s pedagogy ZŠ praktických v Plzeňském a Jihočeském kraji. Za účelem výzkumu jsem oslovila 8 ZŠ praktických v Plzeňském a Jihočeském kraji. Pro zjišťování informací jsem použila metodu polostandardizovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Pro respondenty bylo vytvořeno 16 otázek pro pedagogy. Každý jedinec má vzdělávání ztížené přidruženým mentálním postižením. Po provedeném výzkumu jsem zjistila, že největšími limity ve vzdělávání žáků s epilepsií ve školním prostředí jsou medikamentózní léčba ve většině případů byla uvedena jako největší omezení při vzdělávání, důležitá je pravidelnost podávání medikace žákům. Omezující je také četnost epileptických záchvatů. U každého jedince je toto omezení individuální, každý žák má epileptické záchvaty odlišně. Některé záchvat postihne jedno týdně, některé žáky jednou měsíčně a jiné několikrát týdně. Další potíže se u všech žáků objevují v oblasti pozornosti, tím i snížení rozsahu zapamatovaného učiva, zvýšená unavitelnost, agresivní chování, zpomalení pracovního tempa žáků. Každému člověku včetně lidí s epilepsií prospívá aktivní trávení volného času. Přispívá k dobré tělesné a psychické kondici. U epilepsie je však třeba dostatek vědomostí, jaká bezpečností pravidla dodržovat. Rodiče dětí s epilepsií by se měli poradit s učitelem, jaké aktivity je možné dítěti umožnit a zároveň dodržovat nutné zásady opatrnosti a bezpečnosti. Účastnit se co nejvíce aktivit a vyrovnat se svým zdravým kamarádům je pro dítě s epilepsií nesmírně důležité. Žák by neměl být vystavován rizikovým sportům a nadměrné zátěži. Určitý druh sportu je u každého individuální, podle jeho fyzických a psychických schopností. Velkou zodpovědnost za svoje dítě s epilepsií mají v první řadě rodiče. Ve výzkumu jsem zjistila, že největší omezení trávení volného času mají tito žáci ve sportu. Nesmějí plavat a vykonávat jakoukoliv jinou sportovní činnost. Také bylo uvedeno nenavštěvovat solní jeskyni a kino. Naopak své nadání a nadšení mohou uplatnit například v kroužkách keramiky, ve výtvarném nebo dramatickém kroužku. Bakalářská práce může být podkladem

Anotace: pro rodiče dětí s epilepsií, také pro pedagogy a další pedagogické pracovníky ZŠ praktických, ale i běžných základních škol.

Abstract: I divided the Bachelor´s thesis, called ´The specific features in practical primary schools´ epileptic pupils´, into three main chapters. In the first chapter of the theoretical part I mention the definition of the main characteristics of epilepsy, the etiology and diagnosis of epilepsy, as well as the classification of epileptic seizures and the treatment and therapy of epilepsy. In the second chapter I focus on the practical primary schools. I mention the characteristics of practical primary schools, the characteristics of a person with mental disability as well as particular levels of mental retardation. The last part, the third chapter, is focused on the education of handicapped pupils. The subchapters are concerned with pupils with special educational needs, with supportive policies in handicapped pupils, further on I mention the system of advisory service, the specific features of educating an individual suffering from epilepsy, as well as the role of a special teacher in the process of educating epileptic pupils. The life situations of epileptics are still very difficult in our society. The school especially should attempt creating suitable conditions and giving epileptic children better chances in education as well as their lives. In school-age children their family and school have a huge influcence on their lives and education. The fact that epileptic children have a right to study together with other, healthy children, should become normal. Teachers should regard epileptic pupils as integrated personalities. The goal of this thesis is to find out the limits of epileptic pupils´education in school environment, to find out the limits of epileptic pupils in leisure activities, and the last goal is to find out teachers´ awareness linked to epilepsy in educational process. For qualitative research I chose the technique of interviews that I carried out with practical primary school teachers in the Plzeň and South Bohemian regions. For the purpose of my research I addressed 8 practical primary schools in the Plzeň and South Bohemian regions. To collect information I used the method of semi-structured interview with open questions. 16 teacher-focused questions were created for the respondents. Each individual has their education made more difficult by the associated mental handicap. After I had done my research, I found out that the greatest limit in epileptic pupils´ education is the medical treatment in most cases it was mentioned as the greatest limit in education, regularity in medication administering to pupils is important. The frequency of epileptic seizures is also limiting. This limit is very specific in each individual, each pupil has an epileptic seizure with different frequency. Some have the seizures once a week, others once a month, while some others might have it several times a week.In one boy the limit in school attendance streams from epilepsy. There are other problems that occur in all epileptic pupils, especially in the area of attention, therefore even in the decrease of memorized curicculum, increased tiredness, aggresive behaviour, slowing down of pupils´ pace of work. This bachelor´s thesis can serve as a basic material for epileptic children´s parents as well as for theachers and other teaching staff of practical primary schools, but also of ordinary primary schools. Family members of an epileptic pupil may as well read this thesis.

Klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, vzdělávání, pedagog, edukace, ZŠ praktická

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Koppová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38915 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PERGLOVÁ, Tereza. Specifika žáků s epilepsií při vzdělávacím procesu v ZŠ praktických. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz