Theses 

Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu – Bc. Michaela Spurná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Spurná

Diplomová práce

Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu

Educational research through the eyes of lower and upper secondary schools teachers, or the attitudes of teachers towards educational research

Anotace: Předkládaná diplomová práce přispívá do doposud skromně otevřené problematiky vztahů mezi pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí (učiteli). Cílem práce bylo zjistit postoje 259 (náhodně vybraných) učitelů základních a středních škol k pedagogickému výzkumu, resp. zjistit faktory, které tyto postoje ovlivňují. Postoje byly měřeny pomocí dotazníku se škálovanými položkami a zjištěná data byla zpracována analýzami ANOVA, Studentovým T-Test, faktorovou analýzou a korelační analýzou (Pearsonovou korelací) v programu Statistica. Byly zjištěny relativně neutrální postoje, které nebyly ovlivněny demografickými údaji respondentů (pohlaví, délka praxe, typ školy aj.), ale byly determinovány faktory jako např. vnímání tvůrce pedagogických výzkumů, vnímání užitečnosti pedagogických výzkumů a smysl a účel pedagogických výzkumů. Dále byl zjištěn i významný vztah mezi postoji učitelů a jejich využíváním pedagogických výzkumů. Na základě zjištění byly vytvořeny modely, které popisovaly vztahy vyskytující se mezi postoji a zjištěnými faktory. Zjištěné výsledky a navrhované modely pomáhají pochopit složitý vztah mezi pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí (učiteli) a mají snahu proniknout k příčinám, které určují tyto vztahy.

Abstract: The diploma thesis concerns the not so often addressed issue of the relationship between educational research and educational practice (teachers). The aim of the thesis was to investigate the attitudes of 259 (randomly selected) teachers of lower and upper secondary schools towards educational research, and find out which factors influence them. The attitudes were measured with a questionnaire with scale items. Collected data were analyzed with ANOVA, T Test, factor analysis and correlation analysis (Pearson) using Statistica software. We found relatively neutral attitudes that were not influenced by demographic factors (gender, length of teaching practice, type of school etc.) but by factors such as teachers´ perceptions of authors of educational research, of the usefulness of educational research and its meaning and purpose. Moreover, significant relationship was found between teachers´ attitudes towards and reported use of educational research. Using the findings, models describing the relations between the attitudes and the factors that we found to influence them were created. Our findings and suggested models aid the understanding of the relationship between educational research and educational practice (teachers) and aim to fathom the factors that influence it.

Klíčová slova: dotazníky, pedagogický výzkum, postoje, učitelé základních a středních škol, attitudes, educational research, primary and secondary schools teachers, questionnaires

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 06:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz