Jan Vysocký

Bakalářská práce

Návrh modelu smart grid.

Design of model of smart grid.
Anotace:
Náplní této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit fyzický model, maketu chytré elektrizační sítě. Tento model je navržen tak, aby vizuálně zobrazil tok energií ve vedeních distribuční soustavy vybavené telekomunikačními a datovými sítěmi pro moderní řízení sítě. Vytvořená síť obsahuje všechny prvky, se kterými je uvažováno v teoretických modelech chytrých distribučních sítí. Na modelu najdeme distribuované …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design and create a physical model of smart electricity grid. This model is designed to visually show the energy flow in the lines of distribution grid which is equipped with telecommunication and data networks for advanced network management. A network contains of all the elements which are anticipated in theory of smart grids. In the model there we can find a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Lukáš Prokop
  • Oponent: Jindřich Stuchlý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava