Theses 

Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy – Mgr. Jindřich Buša

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jindřich Buša

Diplomová práce

Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy

Online Deals and Reimbursements Paid by Consumer in Case of Contract Withdrawal

Anotace: Cílem předkládané diplomové práce je analýza odstoupení od spotřebitelských smluv uzavřených pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména po internetu. Práce především hodnotí základní funkce odstoupení, zda jsou naplněny i v novém kodexu soukromého práva, tedy v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a srovnává předchozí právní úpravu institutu odstoupení od smlouvy v rámci zák. č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění k 31. 12. 2013, právě s aktuální úpravou, na kterou má značný vliv směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU. V práci jsou zmíněny také některé interpretační a aplikační problémy, které již v souvislosti s aktuální právní úpravou vyvstaly, přičemž je nabídnuto i jejich možné řešení.

Abstract: The aim of this Diploma Thesis is the analysis of the right of withdrawal from consumer contracts negotiated at a distance, especially via the internet. This Diploma Thesis primarily evaluates the essential functions of the right of withdrawal, whether such functions are fulfilled in the new codex of private law, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and compares the previous legislation contained in Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended as of 31 December 2013, with the actual legislation, which is considerably influenced by Directive of the European Parliament and of the Council. The Diploma Thesis also mentions examples of interpretation and application issues, which appeared in relation to actual legislation, while a possible solution for such issues is suggested.

Klíčová slova: Spotřebitel, spotřebitelský vztah, odstoupení od smlouvy, ochrana spotřebitele, nový občanský zákoník, internetové obchody, směrnice o právech spotřebitelů, Consumer, consumer relation, right of withdrawal, consumer protection, new Civil Code, online deals, Directive 2011/83/EU on consumer rights

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz