Bc. Michal Bánovský

Diplomová práce

Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín

Dynamics of mine water parameters changes on the flooded uranium mine deposit Olší-Drahonín
Abstract:
Uranium mining and overall mining in Europe is in decline for years. Even though indirectly, paradoxically this industry still occupies large number of people – but from field of research. Mining usually causes high environmental burden and after its finishing is most reasonable to flood a deposit. Problem is that after mine is flooded, contaminants from mine water migrate to wider surroundings. This …více
Abstract:
Ťažba uránu a celkovo akákoľvek ťažba v Európe je už dlhé roky na ústupe. Aj keď nepriamo, toto odvetvie paradoxne stále zamestnáva veľký počet ľudí – avšak z oblasti výskumu. Ťažba spravidla spôsobuje vysokú environmentálnu záťaž a po jej ukončení je najrozumnejším postupom, že sa ložisko zatopí. Problémom však je, že po zatopení ložiska kontaminanty z banskej vody migrujú do širšieho okolia. Tento …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta