Daniel Kohl

Bakalářská práce

Analýza možností aplikace metodiky Six Sigma na vybraném projektu

Analysis of Possibilities of Six Sigma Methology Application in a Selected Project
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Aplikace metody Six sigma při řešení problémů“. Zvolené téma je z mého pracovního prostředí. Zpracování práce jsem využil k vyřešení dlouhodobě trvajícího problému. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části popisuji teoretické základy a principy Six Sigma, jako jsou definice, jednotlivé role a metodiky Six Sigma. Dále jsou zde popsány i jednotlivé …více
Abstract:
As a theme for my bachelor thesis I opted for Application of Six Sigma method while problem solving. This topic is from my working environment. I employed this method to solve a long-lasting problem. The thesis is divided into two parts. Both theoretical basics and principles of Six Sigma are described in the first part. These are definitions, particular roles and methodology of Six Sigma. Also, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Jindřich Ryšavý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti