Daniel Kohl

Bachelor's thesis

Analýza možností aplikace metodiky Six Sigma na vybraném projektu

Analysis of Possibilities of Six Sigma Methology Application in a Selected Project
Abstract:
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Aplikace metody Six sigma při řešení problémů“. Zvolené téma je z mého pracovního prostředí. Zpracování práce jsem využil k vyřešení dlouhodobě trvajícího problému. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části popisuji teoretické základy a principy Six Sigma, jako jsou definice, jednotlivé role a metodiky Six Sigma. Dále jsou zde popsány i jednotlivé …more
Abstract:
As a theme for my bachelor thesis I opted for Application of Six Sigma method while problem solving. This topic is from my working environment. I employed this method to solve a long-lasting problem. The thesis is divided into two parts. Both theoretical basics and principles of Six Sigma are described in the first part. These are definitions, particular roles and methodology of Six Sigma. Also, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Josef Tošenovský
  • Reader: Jindřich Ryšavý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bachelor programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti