Ondřej Matula

Master's thesis

Přeložka silnice I/46 - obchvat Deštné

Relaying of Road I/46 - Bypass the Village Destne
Anotácia:
Náplní této diplomové práce je návrh variantního řešení přeložky silnice I/46 v oblasti severního obchvatu Deštné. Práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům studie. Diplomová práce obsahuje charakteristiku řešené oblasti, fotodokumentaci stávajícího stavu, průzkum intenzit dopravy, analýzu nehodovosti, variantní návrh přeložky I/46 – obchvatu Deštné včetně návrhu konstrukce vozovky. Z předložených …viac
Abstract:
The aim of this thesis work is the variant solution realignment road I/46 in in northern bypass Destne. Thesis is processed at a level appropriate to the requirements of the study. Thesis contains a characteristics of the solution areas, photographic documentation of the current status, traffic survey results, analysis of accidents, design variant management relaying I/46 – bypass Destne including …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedúci: Jan Petrů
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava