Jaroslav Baxa

Bakalářská práce

Sanace svahu po sesuvu v dobývacím prostoru Dolů Nástup Tušimice

Redevelopment of a slope after a landslide in the mining area Doly Nástup Tušimice
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou sesuvu v dobývacím prostoru Dolů Nástup Tušimice, severovýchodního svahu hnědouhelného lomu Libouš. V první části práce je charakterizováno vybrané území se zaměřením na litostratigrafické a litofaciální celky. Dále je uveden stručný přehled příkladů tvorby generálních svahů a jsou zde popsány způsoby stabilizace sesuvem postižených svahů. Druhá část …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues of landslide in the mining space of Doly Nástup Tušimice mine, north-eastern slope of lignite quarry Libouš. First part of the thesis characterizes the selected area with focus on lithostratigraphic and lithofacies units. Futher on, brief overview of main slopes creation is introduced and methods of stabilization of slopes affected by landslide are described. Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Milan Větrovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava