Ing. Darja Stříbná

Bakalářská práce

Optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku

The optimalization of capital structure of chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce „Optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku“ pojednává o možnostech analýzy kapitálové struktury a teoriích zabývajícími se optimální kapitálovou strukturou. V praktické části aplikuji teoretické poznatky a analyzuji kapitálovou strukturu podniku TQM – holding s.r.o. pomocí absolutních i relativních ukazatelů. V další části se dle zmíněných teorií pokusím nalézt optimální …více
Abstract:
This thesis „The optimization of capital structure of the chosen company” treats of possibilities of capital structure analysis and optimal capital structure theories. In the practical part I apply the theoretical knowledge and analyze the capital structure of TQM – holding s.r.o. using absolute and relative indicators. In the next section I try to find the optimal capital structure of the chosen company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta