Tomáš Fešar

Bakalářská práce

Vliv zavedení záchytných parkovišť P+R na MHD Ostrava

Influence of Park-And-Ride Yard Launch on the Public Transport Company, MHD Ostrava
Anotace:
V první části bakalářské práce je popsáno záchytné parkoviště Park and Ride. V této části jsou popsány další druhy záchytných parkovišť, dopravní charakteristiky v Ostravě a kritéria pro zavádění záchytných parkovišť Park and Ride. V další části je popsáno ekonomické zhodnocení výstavby záchytného parkoviště Park and Ride pro město Ostrava. Ve třetí části jsou popsány přínosy pro město, obyvatelé, …více
Abstract:
In first part of my bachelor thesis is described system of additional parking place in Ostrava city called Park and Ride. In this part are described: type of additional parking places, traffic characteristics in Ostrava city and cirteria for implementing additional parking places Park and Ride. In next part is described economical impact of additional parking places Park and Ride for Ostrava city. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Miroslav Petřek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava