Theses 

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství – Mgr. Bc. Hana Musilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Hana Musilová

Diplomová práce

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství

Environmental Aspects of Agricultural Business

Anotace: Diplomová práce na téma: „Environmentální aspekty podnikání v zemědělství“ pojednává o právních požadavcích, které jsou kladeny na podnikání v konvenčním zemědělství z hlediska zajištění ochrany životního prostředí. Nejprve práce nastiňuje obecné právní aspekty podnikání v zemědělství v kontextu současné společné zemědělské politiky Evropské unie. Následně práce představuje vybraná pravidla podmíněnosti, která se vztahují k výseči zemědělství tvořené rostlinnou výrobou. V rámci představení vybraných pravidel podmíněnosti práce stručně hodnotí vybrané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření z hlediska jejich způsobilosti přispět k ochraně životního prostředí a také z hlediska jejich překrývání s obecně závaznými právními pravidly, která musí zemědělští podnikatelé v České republice dodržovat z titulu jejich zakotvení v obecně závazných environmentálních právních předpisech zejména na ochranu půdy, vod a přírody a krajiny.

Abstract: The thesis ''Environmental Aspects of Agricultural Business'' discusses the legal requirements which are placed on entrepreneurship in conventional agriculture regarding the protection of the environment. First of all, the thesis outlines the general aspects of entrepreneurship in agriculture in the context of current Common Agricultural Policy of the European Union. Subsequently, the thesis presents selected rules on cross-compliance, which are relevant to the plant production sector of agriculture. Within the introduction of the selected rules on cross-complience in question, the thesis briefly evaluates selected Standards for good agricultural and environmental conditions of land and Statutory management requirements regarding their potentiality to contribute to the environment protection and also regarding their overlapping with the generally binding provisions which must be obeyed by the entrepreneurs in agriculture in the Czech Republic because they are contained in law, especially on soil, water and nature protection.

Klíčová slova: zemědělství, podnikání, pravidla podmíněnosti, standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, povinné požadavky na hospodaření, agriculture, entrepreneurship, rules on cross-compliance, standards for good agricultural and environmental conditions of land, statutory management requirements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz