Ing. Dita Pešková

Bakalářská práce

Stát jako vlastník kulturní památky

The State as the Owner of a Cultural Monument
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá státem jako vlastníkem kulturní památky a jeho rolí při správě kulturních památek. Nejprve, jsou zde vysvětleny základní pojmy. Dále je popsána právní úprava památkové péče v České republice. Je zde nastíněn stručný historický vývoj a rozebrán návrh nového památkového zákona. Hlavní část je věnována postavení státu v oblasti státní památkové péče, tzn. státu jako vlastníka …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned to the state as the owner of cultural momunents and it´s crucial role at administration of the cultural monuments. First the basic wording is described. Further there are described legal modifications of the care of public monuments at Czech republic. There is described short historical development and discussed the proposal of a new monumental law. The main part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta