Theses 

Konformita lidí ve vztahu ke sledovanému násilí a vybrané aspekty problematiky domácího násilí – Tereza MRÁZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tereza MRÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Konformita lidí ve vztahu ke sledovanému násilí a vybrané aspekty problematiky domácího násilí

Conformity of people in terms of the violence and selected aspects of domectic violence

Anotace: Bakalářská práce se zabývá teoretickým zpracováním vybraných aspektů problematiky domácího násilí a kvalitativním výzkumným šetřením zabývajícím se tím, jak příbuzní v současnosti interpretují minulou zkušenost s domácím násilím v jejich rodinném okolí. Práce je rozdělena na tři hlavní části, ve kterých jsou představeny základní pojmy týkající se problematiky domácího násilí a pojmy týkající se konformity a konformního jednání lidí ve vztahu k domácímu násilí v rodině a společnosti, předsudky a mýty o domácím násilí, důsledky domácího násilí a konkrétní způsoby pomoci ohroženým osobám (obětem). V závěrečné části je kvalitativním výzkumným šetřením s příbuznými bývalých obětí domácího násilí zjišťovaný názor, jak by interpretovali svou minulou zkušenost s domácím násilím v jejich rodinném okolí.

Abstract: Bachelor thesis deals theoretical processing selected aspects of issues from domestic violence and qualitative research survey dealing with how relatives in present interpreting past experience with domestic violence in their family neighborhood. Work is separated in three parts, where are introduced basic concepts regarding issues domestic violence and concepts regarding conformity and conformal hearing of people in relationship to domestic violence in family and community, prejudices and myths about domestic violence, consequences of domestic violence and specific ways of help for threatened person (victims). In the final part in qualitative research survey with relatives of past victims of domestic violence opinion surveys, how would they interpreted their past experience with domestic violence in their family neighborhood.

Klíčová slova: domácí násilí, oběť domácího násilí, ohrožená osoba, pachatel domácího násilí, konformita, konformní jednání, mýty a předsudky o domácím násilí, pomoc obětem domácího násilí, intervenční centrum, kvalitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie MALIŇÁKOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44083 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MRÁZKOVÁ, Tereza. Konformita lidí ve vztahu ke sledovanému násilí a vybrané aspekty problematiky domácího násilí. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz