Tomáš Kmínek

Diplomová práce

Analýza ocelové nádrže pro uskladnění vody

Analysis of Steel Tank for Water Storage
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou ocelové nádrže pro uskladnění vody. Cílem práce je tvorba několika procedur tvořících výpočetní algoritmus pro rychlé a korektní pevnostní posouzení konstrukce nádrže. První část práce se zabývá rozborem zatížení nádrží. Druhá část se věnuje matematickému popisu rámu nádrže, kde je využito metody konečných prvků, konkrétně skořepinových prvků. Ve třetí části …více
Abstract:
This thesis deals with Analysis of Steel Tank for Water Storage. The main object of this thesis is making a few procedures which create computational algorithm for quick and correct strength verification of Water Storage construction. First part is focused on analysis of Water Storage loads. Second part describes mathematic formulation of this Water Storage where is used FEM method especially shell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Maršálek
  • Oponent: Petr Ferfecki

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika