Theses 

Aktuálne problémy trhu práce v SR – Timotej Dedinský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Timotej Dedinský

Bakalářská práce

Aktuálne problémy trhu práce v SR

Current Problems of Labour Market in Slovakia

Abstract: The main target of the bachelor thesis „Current problems of Labour Market in Slovak Republic“ is to review development of labour market in Slovak Republic, its related actual problems and characteristic of the state´s applicable programs that serve to solve these problems. First chapter introduces us into definition of labour market, supply or demand for work, dysfunctions and models of labour market. We define the macroeconomic indicators like unemployment and inflation. Second chapter evaluates unemployment rate and actual labour market problems in SR. It presents employable population in SR and development indicators like inflation, GDP and labour rate in specific observed time range. Third chapter describes applicable programs and tools of active politics in SR, which are being used against potential or already existing problems in labour market. Conclusion of bachelor thesis evaluates development and dinamics of labour market in SR and its actual difficulties. It reviews functionality and effectivity of applying active politics tools to observed labour market problems.

Abstract: Hlavným cieľom bakalárskej práce „Aktuálne problémy trhu práce v SR“ je posúdenie vývoja trhu práce SR, aktuálnych problémov ktoré ho sprevádzajú a následne charakteristika základných prostriedkov štátu slúžiacich na riešenie týchto problémov. Prvá kapitola nám predstavuje definíciu trhu práce, ponuku a dopyt po práci, poruchy a modely trhu práce. Taktiež vymedzíme makroekonomické ukazovatele ako nezamestnanosť a inflácia. Druhá kapitola zhodnocuje mieru nezamestnanosti SR a aktuálne problémy trhu práce. Predostrie práceschopné obyvateľstvo SR a vývoj ukazovateľov ako inflácia, HDP a cena práce v nami vymedzenom sledovanom období. Tretia kapitola predstaví vhodné programy a nástroje aktívnej politiky trhu práce SR, ktoré sú používané proti potenciálnym alebo už vzniknutým problémom na trhu práce. Záverečná časť bakalárskej práce vyhodnocuje vývoj a dynamiku trhu práce SR a jeho aktuálne problémy. Posudzuje fungovanie a účinnosť nástrojov aktívnej politiky trhu práce na tieto problémy.

Klíčová slova: trh práce, nezamestnanosť, makroekonomické ukazovatele, programy a nástroje aktívnej politiky trhu práce labour market, unemployment, macroeconomic indicators, labour market active politics programs and tools

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz