Zuzana Rusková

Master's thesis

Uplatnění modelu Common Assessment Framework ve veřejném sektoru v zemích Evropské unie

The Application of the Common Assessment Framework Model in the Public Sector in the EU Countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění modelu Common Assessment Framework ve veřejném sektoru v zemích Evropské unie. Práce se ve své teoretické části zaměřuje na management kvality ve veřejném sektoru. Charakterizuje veřejný sektor a vymezuje jeho efektivnost a kvalitu. Dále objasňuje základní terminologii týkající se managementu kvality včetně jeho historického vývoje a přístupu TQM. Práce …more
Abstract:
This diploma thesis deals with an issue of application of Common Assessment Framework model in a public sector of the European Union member countries. The theoretical part of this thesis is focused on quality management in a public sector. It characterizes the public sector and delineates its efficiency and quality. Then, it clarifies basic terminology concerning quality management including its historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Iveta Vrabková
  • Reader: Ivana Čecháková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava