Roman Mikula

Diplomová práce

Speciální doprava a její optimalizace pro realizaci překlizu dobývací technologie při vybavování porubu 402 202 na důlním závodě ČSM Stonava

Special transport and her optimization for the realization of relocation extraction technology at the longwall no. 402 202 at the mining plant ČSM Stonava
Anotace:
V diplomové práci se věnuji problematice speciální dopravy při vybavování porubu č. 402 202 na důlním závodě ČSM Stonava. Dle vypracovaného DTP dolu na r. 2019 se mělo přistoupit k vybavení porubu technologii z dotěženého porubu č. 402 200 umístěného ve vedlejším bloku. Avšak zvýšeným vývinem CO při dotěžení porubu, bylo nutno celý porub včetně technologii uzavřít. Tímto vznikl závažný problém zajistit …více
Abstract:
In the diploma thesis I deal with the issue of special transport in equipping the longwall no. 402 202 at the ČSM Stonava mining plant. According to the prepared MTP mine for 2019, the technology was to be equipped with technology from the extracted longwall no. 402 200 located in the adjacent block. However, due to the increased development of CO during the extracted of the longwall face, it was necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Václav Zubíček
  • Oponent: Roman Fliega

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava