Theses 

Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích – Bc. Kateřina Ševčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Ševčíková

Diplomová práce

Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích

Narrative analysis of attitudes toward death of workers in the helping professions

Anotace: Diplomová práce „Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích“ si klade za cíl prozkoumat postoje ke smrti v pomáhajících profesích, přičemž výzkumné šetření je založeno na komparaci dvou skupin: zaměstnanců Domova pro seniory a studentů sociální pedagogiky. Výzkumná část se skládá z vyhodnocení analýzy narativních rozhovorů. Diplomová práce umožňuje lépe porozumět přístupu a postojům ke smrti u osob, které se se smrtí potkávají každý den, a srovnává výsledky s postoji studentů, na které taková práce teprve čeká.

Abstract: The thesis „Narrative analysis of attitudes toward death of workers in the helping professions" aims to explore attitudes towards death in the helping professions. Research is based on the comparation of two groups: employees of Home for the elderly and students od social education. The research part consists of evaluating narrative interviews. The thesis makes it easier to understand the approach and attitudes towards death among persons who meet with death every day and compares the results with the attitudes of students for whom such work is still ahead.

Klíčová slova: postoje, smrt, pomáhající profese, sociální pedagogika, domov pro seniory, narativní analýza, komparace, attitudes, death, helping professions, social education, home for the elderly, narrative analysis, comparation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:25, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz