Monika Hajná

Bakalářská práce

Návrhy zemědělské rekultivace po ukončení dobývání na vybraných lomových provozech v Karlovarském kraji

Proposals for agricultural reclamation after mining operations on selected quarries in the Karlovy Vary Region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Návrhy zemědělské rekultivace po ukončení dobývání na vybraných lomových provozech v Karlovarském kraji.“ je řešení problematiky životního prostředí zaměřené na zemědělskou rekultivaci. Nejprve jsou popsána území postižené těžbou včetně krajiny vybraného lomového provozu zpracovaného v předložené práci. Jednak je řešena všeobecná stránka rekultivací, jako jsou hlavní funkce …více
Abstract:
The subject of the thesis "Proposals for Agricultural Reclamation after Mining Operations on Selected Quarries in the Karlovy Vary Region" is the solution of environmental issues focused on agricultural reclamation. Firstly described are the territories affected by mining including land of selected quarry operations processed in the presented work. A general reclamation issues are being solved, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Ivan Dlouhý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava