Pavel Přecechtěl

Diplomová práce

Návrh na obměnu požární techniky u jednotek požární ochrany kategorie JPO V na území Jihomoravského kraje

A Proposal for the Replacement of Fire Equipment for Fire Brigades of Category JPO in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obměnou požární techniky u jednotek sboru dobrovolných hasičů zařazených do kategorie JPO V na území Jihomoravského kraje. V první kapitole je charakterizován Jihomoravský kraj. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku těchto jednotek. Další kapitola se věnuje analýze zásahů. Ve čtvrté kapitole je zhodnocen stav požární techniky a VPPO. V další kapitole je vyhodnocen …více
Abstract:
The thesis deals with the replacement of fire equipment for fire brigades of category JPO V in the territory of the South Moravian Region. The first chapter describes the South Moravian region. The second chapter focuses on the characteristics of these units. The next chapter deals with the analysis of extraordinary events. The fourth chapter evaluates the state of fire equipment and VPPO. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Antonín Bastl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava