Matěj Nechvátal

Diplomová práce

Herectví: Diagnóza ?

The acting profession: Diagnose?

Anotace:
Tato práce je shrnutím zkušeností nabytých v době studia. Srovnává poměry studentského, nezávislého a profesionálního divadelního provozu. Termín diagnóza slouží jako možná metafora v přístupu k uvažování o herecké profesy i k samotné herecké praxi.Práce pojednává o různých druzích pracovního stresu. Snaží se analyzovat a popsat jejich původ. Klade otázky: Může být herecká profese považována za povolání …více
Abstract:
This thesis is a summary of the experience gained during my studies. It compares the functioning of student, independent and professional theater. The term diagnose is used as a possible metaphor for the approach in thinking about the acting profession and the acting experience itself. The thesis discusses the various types of work-related stress. It seeks to analyze and describe their origin. We ask …více
 

Klíčová slova

herectví

Klíčová slova

psychohygiena

Klíčová slova

prožitek

Klíčová slova

stres (psychologie)

Klíčová slova

psychoanalýza
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Zuzana SÍLOVÁ
  • Oponent: Jakub KORČÁK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví činoherního divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.