Theses 

Letní tábory a jejich specifika pro děti se zrakovým postižením – Martina JANOUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Martina JANOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Letní tábory a jejich specifika pro děti se zrakovým postižením

Summer camps and their specificity for children with visual impairment

Anotace: Tématem této bakalářské práce jsou letní tábory a jejich specifika pro děti se zrakovým postižením. Cílem práce bylo poskytnout porovnání mezi tábory speciálními a tábory umožňujícími integraci, ve vztahu k dětem se zrakovým postižením. Pro dosažení tohoto cíle byly zmapovány klady, zápory a z nich vyplývající specifika obou typů táborů. Na tuto problematiku je v práci pohlíženo jak z pozice pořadatelů a vedoucích táborů, tak i dětí se zrakovým postižením, které se táborů účastnily, popřípadě z pohledu jejich rodičů. Zmíněný je i pohled intaktních dětí účastnících se tábora umožňujícího integraci. Pro naplnění stanoveného cíle byl použit kvalitativní typ výzkumu. Informace byly zjišťovány metodou dotazování, technikou strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Pro vyhodnocení rozhovorů byla užita metoda indukce, kdy jsem se prvotně vydala do terénu, kde jsem získávala informace. Ty jsem později porovnávala s informacemi získanými od dalších osob. Výsledky práce slouží jako přehled toho, co je pro daný typ tábora specifické, na co je třeba dát si pozor jak při výběru tábora dětmi či jejich rodiči, tak při jeho organizaci. V této práci je popsáno mnoho konkrétních nedostatků, které se v průběhu táborů mohou vyskytovat, ale také mnoho výhod které tábory poskytují dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, ale v rámci tábora umožňujícího integraci i dětem intaktním či vedoucím na takovémto táboře. Co se týká táborů umožňujících integraci, z výzkumu vyplývá, že je v první řadě třeba zaměřit se na výběr vhodného prostředí, kde bude tábor probíhat, na komunikaci mezi vedoucím a rodiči tak, aby vzájemně získali dostatek informací potřebných pro integraci. Podmínkou je vzájemná spolupráce rodičů a vedoucích tábora a zajištění kvalitního asistenta, který bude schopný smysluplně a kvalitně vyplnit čas dítěte se zrakovým postižením, nebude-li se moci účastnit některého z táborových programů. Stejně jako u táborů umožňujících integraci, i u táborů speciálních je třeba specifická příprava týkající se hlavně výběru prostředí a přípravě programu. Vzhledem k tomu, že pořadateli těchto typů táborů jsou z pravidla organizace zabývající se touto problematikou, odpadá zde nezbytnost osobního asistenta. Rodič cítí jistotu, že je jejich dítěti poskytována kvalitní odborná péče a děti mají možnost přijít do styku s vrstevníky se stejnými či podobnými problémy. Zároveň bývá součástí těchto táborů nácvik či zdokonalení schopností usnadňujících život člověku s postižením, což je považováno za velkou výhodu. V kapitole 5. Diskuse, jsou porovnávány jednotlivé oblasti zkoumání, mezi které patří příprava letního dětského tábora, informovanost členů týmu, začlenění dítěte do kolektivu, táborového programu a vlastního prostředí tábora, asistence, komunikace a obavy účastníků z nové zkušenosti. Konec kapitoly 6. Závěr, je pak věnován úvahám o zlepšení současné situace v oblasti letních dětských táborů pro děti se zrakovým postižením.

Abstract: This bachelor thesis discusses summer camps and their specifics for children with visual impairment. The aim of this thesis is to provide a comparison between special summer camps and summer camps that enable integration in a ralationship to children with visual impairment. To achieve this goal, I collected the advantages and disadvantages and the specifics that follows from them. This issues is discussed from the position of the organizers, the heads of the summer camps and also from the position of children with visual impairment that took part in researched summer camps, alternatively from the position of their parents. Besides this I also mentioned the view of intact children taking part in a summer camp that enables integration. To accomplish the aim of this thesis, I used a qualitative type of research. The data was discovered by the method of personal asking: the technique of an interview with open questions. To evaluate the interviews I used the induction method: Firstly, I went in the field to acquire the information. Than I compared the information with other ones that I obtained from other people. The results of this thesis serve as a summary of things that are specific for a given type of summer camp and also of things that are important to take into consideration during selecting a suitable summer either selected by parents and their children or by the organizers. This thesis describes many of concrete imperfections that can occur during the summer camps but it also describes many of the advantages that provide summer camps for children with visual impairment with their parents but it deals with this problem under the terms of a summer camp that provides the integration also with intact children or leaders. Concerning the summer camps for children with visual impairment, the research comes with a statement that firstly, it is necessary to focus on a selection of suitable area where will the summer camp take place and it is also necessary to focus on communication between the leader and the parents in order to mutually gain enough information requiered for intergration under the condition of cooperation between parents and camp leaders with each other. I tis also important to ensure a qualite assistant that will be able to good and meaningfully fill the time of a child with visual impairmentin in case of him/her not being able to participate in some of the summer camp's programme. The same situation arrives in the case of special summer camp: it needs specific preparation considering the selection of suitable area and schedule-making. Thanks to the fact that the organizers of this type of summer camps are usually some organizations engaging in this issue, this type of summer camps do not need a personal assistant necessarily. Parents feel safe because their child is provided with quality professional care and children have an opportunity to come in contact with children of the same age that have the same or similar problems. Another big advantage of special summer camps is an rehearsal or improvement of abilities that make the life of a person with visual impairment much easier. Chapter five, the discussion, compares particular areas of the research that involve: the preparation of a summer camp, the awareness of the members from the team, integration of the child into the group, the schedule of the summer camp and natural environment of the camp, assistance, communication and the fear of the participants of some new experience. The end of chapter six, the conclusion, discusses some considerations about improvement of present situation in the field of summer capms for children with visual impairment.

Klíčová slova: Letní dětské tábory, zrakové postižení, volný čas, integrace, inkluze

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43549 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JANOUŠKOVÁ, Martina. Letní tábory a jejich specifika pro děti se zrakovým postižením. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz