Petr Noga

Bakalářská práce

Detekce objektů v obrazech s využitím markerů na platformě Android

Marker-based Object Detection on Android
Anotace:
Cílem této bakalřáské práce je seznámení se se základními pojmy v oblasti detekce aruco markerů. V bakalářské práci se zabývám vysvětlením jednotlivých pojmů v oblasti rozšířené reality a popisem jednotlivých kroků pro realizaci detekce markerů. Před samostatnou detekci markerů, se musí provést převod snímku černobílý snímek. Po převodu se provádí binární prahování a detekce obrysů z markeru. Po správné …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with the basic concepts in aruco marker detection. The bachelor thesis deals with the explanation of individual concepts in the field of extended reality and description of the individual steps for realization of detection marker. Before seperate detection of markers, a black-and-white image conversion must be performed. After conversion, binary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Radovan Fusek
  • Oponent: Michael Holuša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma