Theses 

Utváření sexuální identity v procesu coming outu u dospívajících gayů – Mgr. Michaela Zetíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Michaela Zetíková

Rigorózní práce

Utváření sexuální identity v procesu coming outu u dospívajících gayů

Adolescent gays' sexual identity formation in process of coming out

Anotace: Práce se zabývá procesem sebeuvědomění, přijetí a zveřejnění své homosexuální orientace u vzorku českých dospívajících gayů. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se autorka zabývá vymezením a teoriemi vzniku homosexuality, charakteristikou období dospívání, vývojem identity dospívajících (včetně rodové identity), vztahy dospívajících s rodiči, coming outem a problémy s ním spojenými. V empirické části autorka pomocí metody zakotvené teorie analyzuje individuální rozhovory s 11 dospívajícími gayi a ohniskovou skupinu s 6 účastníky, rovněž gayi, zaměřenou na problematiku coming outu. Vyděluje jednotlivé kategorie, které jsou pro vývoj sexuální identity respondentů významné. Poté výzkum srovnává s jinými relevantními výzkumy řešenými v ČR. Cílem práce je rozšířit poznatky o oblasti vývoje sexuální identity dospívajících s menšinovou sexuální orientací.

Abstract: This thesis examines the process of self-awareness relating to the acceptance and revelation of the homosexual tendencies on a sample of Czech adolescent gays. The paper is divided into two distinct parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, the author deals with defining homosexuality and the concepts of its origins. The characteristics of the age of adolescence are also discussed with the adolescents´ identity development (including identifying their gender), the relationship between the adolescents and their parents and the coming out along with the problems connected with that. In the empirical part the author, by means of the embedded theory method, analyses individual interviews with 11 adolescent gays and 6 participants of the focus group (also gays), which are focused around the problems of coming out. She identified individual categories which are important for the development of the respondents´ sexual identities. Then she compares the research with other relevant researches solved in the Czech republic. The aim of this thesis is to broaden knowledge about the development of the sexual identity of adolescent minorities and their coming out.

Klíčová slova: homosexualita, coming out, adolescence, sexuální identita, homosexuality, sexual identity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2009
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., PhDr. Olga Pechová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz