Theses 

Edukační pomůcka k podpoře rozvoje vzdělávací oblasti „Dítě a jeho tělo“ u předškolních dětí – Bc. Kristýna Matulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Kristýna Matulová

Bakalářská práce

Edukační pomůcka k podpoře rozvoje vzdělávací oblasti „Dítě a jeho tělo“ u předškolních dětí

An educational tool supporting the development of the educational field „Child and his body" for preschool children

Anotace: Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití pracovních listů jako pomůcky k podpoře rozvoje znalostí a dovedností vztahujících se k biologické oblasti Rámcového vzdělávacího programu „Dítě a jeho tělo“. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Část teoretická je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována podpoře zdraví. Jsou v ní uvedeny také programy podporující zdraví dětí předškolního věku. Druhá kapitola popisuje rozvoj biologické oblasti podle RVP PV a třetí kapitola podle Kurikula podpory zdraví v MŠ. Čtvrtá kapitola uvádí využití pracovních listů ke vzdělávání dětí. Praktická část bakalářské práce obsahuje metodický materiál ve formě pracovních listů, jež jsou určeny pro předškolní děti. Ke každému listu jsou vytvořeny činnosti. V poslední kapitole bakalářské práce jsou vylíčeny výsledky ověření pracovních listů v praxi.

Abstract: The bachelor thesis deals with the options of using work sheets as a tool improving knowledge and skills related to the biological field Framework educational programme for pre-school education „The child and his body“. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is devided into four chapters. The first chapter deals with health support. There are also programs supporting health of preschool aged children in it. The second chapter describes the development of the biological field according to FEP PE and the third chapter is based on Curiculum of support health at infant school. The fourth chapter presents the usage of work sheets so as to educate children. The practical part uses work sheets as methodical material for preschool aged children. There are motives of activities created for each page. In the last chapter of the bachelor thesis are results of checking the work sheets in practice.

Klíčová slova: zdraví, podpora zdraví, vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, předškolní dítě, pracovní listy, health, support of health, educative field The child and his body, preschool child, a working sheets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz