Petr Balon

Disertační práce

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování

Implementation of Activity-Based Costing method in the heat treatment processes
Anotace:
Předložená disertační práce je věnována problematice nákladového řízení a alokace režijních nákladů prostřednictvím metody Activity-Based Costing (metody ABC) v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Hlavním cílem práce byla praktická implementace této metody v provozu kalírny vybraného průmyslového podniku a následná formulace obecné metodiky její implementace v podmínkách kalíren velkých …více
Abstract:
The dissertation deals with cost management and allocation of overhead costs by using Activity-Based Costing (ABC method) in the heat treatment processing of metallic materials. The goal of this thesis was a practical application of this method in a hardening shop operated by a selected industrial enterprise and subsequent definition of a general methodology of ABC implementation in hardening shops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 11. 2018
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Břetislav Meca, Richard Rechtenberg, Vojtěch Hrubý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava