Petr Balon

Doctoral thesis

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování

Implementation of Activity-Based Costing method in the heat treatment processes
Abstract:
Předložená disertační práce je věnována problematice nákladového řízení a alokace režijních nákladů prostřednictvím metody Activity-Based Costing (metody ABC) v podmínkách tepelného zpracování kovových materiálů. Hlavním cílem práce byla praktická implementace této metody v provozu kalírny vybraného průmyslového podniku a následná formulace obecné metodiky její implementace v podmínkách kalíren velkých …more
Abstract:
The dissertation deals with cost management and allocation of overhead costs by using Activity-Based Costing (ABC method) in the heat treatment processing of metallic materials. The goal of this thesis was a practical application of this method in a hardening shop operated by a selected industrial enterprise and subsequent definition of a general methodology of ABC implementation in hardening shops …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 11. 2018
  • Supervisor: Jana Buchtová
  • Reader: Břetislav Meca, Richard Rechtenberg, Vojtěch Hrubý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava