Lukáš Klus

Diplomová práce

Návrh způsobu využití odpadní vody z výroby betonové směsi

Design of method of utilization of waste water from the production of concrete mixtures
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem využití odpadní vody vznikající z výroby betonové směsi na betonárně, jakož to možnou náhradou záměsové vody při výrobě cementových kompozitů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce popisuje obecné informace o betonu a jeho složkách. Pozornost je věnována technologickým požadavkům na záměsovou vodu a její recyklaci na betonárně …více
Abstract:
This thesis proposes the use of wastewater generated during the production of mortar in the concrete industry as a possible replacement of mixing water in the production of cement composites. The work is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part provides general information on concrete and its components. Attention is paid to the technological requirements for mixing water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Václavík
  • Oponent: Viola Hospodárová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou