Zuzana TOGNEROVÁ

Bachelor's thesis

Farmaceutická výroba a její vliv na životní prostředí

Pharmaceutical production and its impact on the environment
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vyuţití chemických látek a přípravků ve farmaceutické výrobě včetně platné legislativy, dále se věnuje problematice znečištění ţivotního prostředí farmaky a detekčním systémům vyuţívaných ke stanovení genotoxicity. Hlavním cílem praktické části bylo teoretické i experimentální zvládnutí Amesova miniaturizovaného fluktuačního testu na standardních látkách (NaN3, 4-NPDA …more
Abstract:
This thesis is focused on the using of chemicals in pharmaceutical production, including appliable legislation, also deals with the issue of environmental pollution drugs and detection systems used to determine genotoxicity. The main aim of the work was theoretical and experimental mastering the Ames miniaturized fluctuation test standard substances (NaN3, 4-NPDA) and the detection of genotoxic effects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOGNEROVÁ, Zuzana. Farmaceutická výroba a její vliv na životní prostředí. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta