Mgr. Tomáš Rykl

Diplomová práce

Aktuální rozhodovací praxe českých soudů a Evropské komise v otázkách veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže

Actual Case-law of Czech Courts and European Commission in Public Law Protection of Economic Competition
Anotace:
Cílem této práce je tedy popsat aktuální právní úpravu soutěžního práva, zmapovat judikaturu veřejné ochrany hospodářské soutěže, vysvětlit pravidla pro paralelní trestání za stejný protisoutěžní delikt, objasnit problematiku určování relevantního trhu, zjistit, jakým způsobem se soutěžní úřady vypořádaly s úkoly na ně převedenými a nastínit trendy při rozhodování soutěžních orgánů v budoucnu. Tato …více
Abstract:
The aim of this diploma work is to describe the current legal regulations of the economic competiton, to map the judicature of the public protection of the competition, to explain the rules for the parallel punishment for the same anti-competitive delict, to clear up the questions of the determination of the relevant market, to find out how the national competition authorities handle the tasks delegated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta