Theses 

Finanční analýza podnikatelských subjektů (analýza vybraného podniku) – Ing. Barbora Pavlíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Barbora Pavlíčková

Bakalářská práce

Finanční analýza podnikatelských subjektů (analýza vybraného podniku)

Financial analysis of entrepreneurial subjects

Anotace: Práce se zabývá aplikací metod finanční analýzy provedené na základě veřejně dostupných českých účetních výkazů. V teoretické části jsem popsala základní metody finanční analýzy vycházející z finančního účetnictví. Uvedenými metodami jsou vertikální a horizontální analýza, výpočty absolutních, procentních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále jsou to také komplexní způsoby využití uvedených ukazatelů, jako jsou pyramidové soustavy ukazatelů, např. typu Du Pont nebo souhrnné indexy hodnocení a predikční modely, jako např. Altmanův model či Index IN. Následně jsem v aplikační části této práce s pomocí těchto metod zhodnotila stav a dosavadní průběh finančního řízení strojírenského podniku s velmi specifickým výrobním a obchodním programem, působícího na mezinárodním trhu energetického strojírenství, kde přes svou malou velikost, úspěšně konkuruje strojírenským gigantům a překonává potíže konjunkturálně velmi citlivého trhu. Podařilo se mi odhalit metody jeho finančního řízení a slabiny, které pro podnik představují finanční riziko i rezervy v možnostech dosažení vyšší rentability kapitálu podniku. Zároveň jsem narazila na omezení vyplývající pouze z využití veřejně dostupných dat a omezení vyplývající z použití finanční analýzy samotné bez součinnosti s dalšími analytickými obory, které by zjištěné ukazatele mohli dále zhodnotit.

Abstract: The work deals financial analysis methods applied on account statements by Czech standards from opened data recourses. The theoretical part describes the basic methods of financial analysis based on financial accounting. The methods are the vertical and horizontal analysis, the absolute, and percentage, difference and rate indices. It is followed by complex methods for usage of induces such as pyramidal set of indices e. g. Du Pont or inclusive evaluation indices and prediction models as are Altman’s model or Index IN. Consequently, in the application part of the work the methods have been used to evaluate the financial state and previous financial running of a machinery company with a very specific production and trade program that deals at international market of energy engineering where it successfully competes again engineering giants in spite of its small size while overruling difficulties of the very cyclical market. The methods of financial running of the company has been disclosed including weak points, that bear financial risks, and also neglected opportunities to achieve higher return of the company’s capital. Besides that the work met limits of open data recourses and limits of single financial analysis without co-operation with other analytical fields capable for evaluating the found indices.

Klíčová slova: Finanční rozbor, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow, absolutní a procentní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové Financial analysis, balance sheet, statement of incomes and loses, Cash Flow statement, absolute and percentage indices, difference indices, rate indices, Du Pont, Altman’s model, Index IN. ukazatele, Altmanův model, Index IN Times New Roman

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. Jitka Hašková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz