Daniela Lahutová

Diplomová práce

Vliv změn bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání

Flash point changes of flammable liquid mixtures and their influence on safety use
Anotace:
Lahutová, D. Vliv změn bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání. VŠB – TUO, 2012 Cílem mé diplomové práce je zjistit změny bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání. Úvodní část je věnována legislativě, vlastnostem kapalné látky, rozdíl mezi ideální a skutečnou kapalinou, jejímu vypařování a varu. Všechny hořlavé látky jsou definovány požárně technickými charakteristikami …více
Abstract:
Lahutová, D. Flash point changes of flammable liquid mixtures and their influence on safety use. VŠB – TUO, 2012 The aim of my thesis is to find changes to the flash point of mixtures of flammable liquids on the safety of use. The introductory part is devoted to the legislation, the characteristics of the liquid substance, the difference between the ideal and the real liquid, its evaporation and boiling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava