Leona Vavro

Disertační práce

Lomová houževnatost a její zjišťování pro geomechanické hodnocení hornin a horninového masívu

Fracture toughness of rock and its determination for geomechanical evaluation of rock and rock mass
Anotace:
Předložená doktorská disertační práce se zabývá problematikou stanovení lomové houževnatosti základních typů hornin s ohledem na jejich mineralogické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti a texturní anizotropii. Pozornost je věnována také studiu mechanismu šíření trhliny a popisu základních geometrických charakteristik trhlin v jednotlivých studovaných horninách metodou počítačové RTG tomografie …více
Anotace:
uževnatosti vybraných hornin jsou ovlivňovány sledovanými fyzikálně-mechanickými parametry, především celkovou pórovitostí a rychlostí zatěžování vzorku. Následná analýza šíření trhlin pomocí RTG CT vyústila v návrh jednotné metodiky popisu trhliny, což představuje jeden ze zásadních výstupů disertační práce. Výsledky studia mohou být použity např. pro modelování fragmentace hornin v procesu jejich …více
Abstract:
The presented doctoral thesis focuses on the determination of the fracture toughness of rocks in relation to their mineralogical composition, physical and mechanical properties, and texture anisotropy. In addition, the study of crack propagation mechanism and subsequent description of basic geometric characteristics of cracks in selected studied rocks using the X-Ray computed tomography (X-Ray CT) …více
Abstract:
n the measurement results, it can be concluded that fracture toughness values of selected rocks are influenced by physical and mechanical properties, in particular by the total porosity and loading rate of a tested sample. The realised study resulted in the proposal of a unified methodology of crack description which represents one of the significant outputs of the presented PhD thesis. Results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Richard Šňupárek
  • Oponent: Zbyněk Keršner, Petr Martinec, Ivan Vaníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Doktorský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Geotechnika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.