Martina Pracná

Bakalářská práce

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném a plném rozsahu

Notes to the Financial Statements in Simply and Full Format
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit význam a obsahovou náplň přílohy k účetní závěrce v návaznosti na českou legislativu, dále charakterizovat českou společnost OPTYS, spol. s r. o. a následně zhodnotit, popřípadě navrhnout doplnění přílohy k účetní závěrce pro společnost OPTYS, spol. s r. o. Úkolem přílohy je komentovat a dále rozvádět informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, popřípadě …více
Abstract:
The aim of my dissertation is to assess the significance and content of the notes to the financial statements according to the Czech legislation. Furthermore, I would like to characterize the Czech company OPTYS, spol. s r. o. and assess or propose amendments to the notes to the financial statements are to comment and elaborate information contained in the balance sheet, income statement or cash flow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Šárka Kryšková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava