Jan Klavík

Diplomová práce

Zjišťování průběhu hranic, geometrické a polohové určení hranic obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Dolní Nerestce

Detection of Boundaries, Geometric and Positional Determination of District Border of the Complex Land Adjustment in the Dolni Nerestce Cadastral District
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjišťováním průběhu hranic pozemků, geometrickým a polohovým určením hranic obvodu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Nerestce. Hlavním předmětem bylo provést vyšetření vlastnických hranic na obvodu Komplexní pozemkové úpravy, jejich zaměření a vyhotovení dokumentace pro zápis obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí.
Abstract:
The aim of the thesis is to define the course of margins between properties, geometrical and positional determination of district borders that are subject to the Complex Property Provision in the cadastral area of Dolní Nerestce. The main objective was to carry out an investigation of ownership borderlines within the district, their focus and to put together documentation needed for the district’s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Roman Turowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava