Vladimír Novák

Disertační práce

Objevování vnitřní krajiny divadelní tvorba ve specifické skupině - divadlo jako jedna z možností, jak pomoci lidem s postižením k jejich seberealizaci, k možnosti být sám sebou a být celistvý

Discovering Inner Landscape

Anotace:
Tato disertacní práce je zamerena na divadelní tvorbou ve specifické skupine s lidmi s mentální retardací. Snažím se v ní nastíniot problematiku lidí s postižením v kontextu divadelní tvorby s přesahem k výtvarnému umění a divadelní antropologii a zachytit základní pricnipy této práce. Vycházím z načerpaných poznatků, postřehů a zkušeností získaných během dvanáctileté intenzivní práce a výzkumu v této …více
Abstract:
Dissertation is focused on theatre in a specific group of people with mental disabilitiy. I try to outline the issues of people with disabilities in the context of theatre with an overlap to the visual arts and theatre antrhopology and caoture the vasic principles of this work, I come out from pumped knowledge, insights and experiences gained during twelve years of intensive work and research in this …více
 

Klíčová slova

specifická divadelní skupina

Klíčová slova

umění outsiderů

Klíčová slova

socializace

Klíčová slova

integrace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2013
  • Vedoucí: Vladimír MIKEŠ
  • Oponent: Jan HANČIL

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna